ВЕЛСАКЕЪР / WELLSACARE ГЕЛ АНТИБАКТЕРИАЛЕН 270 МЛ

ВЕЛСАКЕЪР / WELLSACARE ГЕЛ АНТИБАКТЕРИАЛЕН 270 МЛ

11.49 лв.
Код на продукта: 85178
Наличност: В наличност
Прегледан 961 пъти

Описание на продукта

ВЕЛСАКЕЪР / WELLSACARE ГЕЛ АНТИБАКТЕРИАЛЕН 270 МЛ


Състав:

Етилов алкохол - 70 гр. / 100 гр.

Област на приложение:

Биоцидът е с бактерицидно, фунгицидно (Candida albicanis) и ограничено вирусоцидно действие, за хигиенна дезинфекция на ръце.

Вид на биоцида:

готов за употреба - гел.

Главна група 1

Дезинфектанти.

Продуктов тип 1

Хигиена на човека.

Начин на употреба:

Гелът е готов за употреба. Нанесете го и го втрийте в продължение на минимум 60 секунди в кожата на чисти и сухи ръце, в количество не по-малко от 3 мл. Кожата на ръцете трябва да се поддържа влажна през цялото време на въздействие, т. е. възможно е и допълнително нанасяне на гела. След изтичане на времето за въздействие, ръцете се оставят да изсъхнат без изплакване.

Предупреждения за опасност:

Н225: Силно запалими течности и пари, категория 2.
H319: Предизвиква силно дразнене на очите, категория 2.

Препоръки за безопасност:

P101: При необходимост от медицинска помощ, носете опаковката или етикета на продукта.
Р102: Да се съхранява извън обсега на деца.
Р210: Да се пази от топлина, нагорещени повърхности, искри, открит пламък и други източници на запалване. Тютюнопушенето забранено.
P233: Съдът се съхранява плътно затворен.
P305 + P351 + P338 ПРИ КОНТАКТ С ОЧИТЕ: Промивайте внимателно с вода в продължение на няколко минути. Свалете контактните лещи, ако носите такива и доколкото това е възможно. Продължете с изплакването.
P403 + P235: Да се съхранява на добре проветриво място. Да се съхранява на хладно.
P501: Съдържанието / съдът да се изхвърли в съответствие с нормативната уредба.

Опаковка:

200 мл