ДЕЗИНФЕКТАНТ ХЕНДИСЕПТ СТОП ВИРУС СПРЕЙ 120МЛ

ДЕЗИНФЕКТАНТ ХЕНДИСЕПТ СТОП ВИРУС СПРЕЙ 120МЛ

3.29 лв.
Код на продукта: 85191
Наличност: В наличност
Прегледан 1121 пъти

Описание на продукта

ДЕЗИНФЕКТАНТ ХЕНДИСЕПТ СТОП ВИРУС СПРЕЙ 120МЛ


Етанолът, използван в дезинфектанта е международно сертифициран като биоцидна съставка от Европейската агенция по химикалите (ЕСНА) съгласно чл. 95 от Biocidal Products Regulation. Високото му качество е гарантирано от непрекъснат контрол по време на всяка фаза от производствения цикъл. За производството му е използвана най-добрата пшеница в България, от собствени земеделски масиви.

Вид на биоцида:

течност

Главна група 1:

Дезинфектанти

Продуктов тип 1:

Хигиена на човека

Област на приложение:

Биоцид с бактерицидно, фунгицидно (включително дрождецидно) и ограничено вирусоцидно (вируси с обвивка) действие.

Начин на употреба:

Готов за употреба биоцид. Приложете количество приблизително 3 ml върху сухи и чисти ръце в продължение на:

  • дрождецидно (Candida albicans) и бактерицидно действие - 1 мин.
  • ограничено вирусоцидно и фунгицидно (Aspergillus brasiliensis) действие - 2 мин.

До изтичане на цялата експозиция кожата следва да остане влажна и е възможно да се нанесе допълнително от биоцида. След изтичане на времето на въздействие ръцете не се изплакват, а се оставят да изсъхнат.

Предупреждения за опасност:

H225 Силно запалими пари и течност.
H319 Предизвиква силно дразнене на очите.

Препоръки за безопасност:

P101 При необходимост от медицинска помощ, носете етикета на продукта или опаковката.
P102 Да се съхранява далеч от деца.
P210 Да се пази от искри, топлина, открит пламък, нагорещени повърхности и други източници на запалване. Забранено е тютюнопушенето.
P305+P351+P338 ПРИ КОНТАКТ С ОЧИТЕ: Внимателно промивайте с вода в продължение на няколко минути. Ако имате контактни лещи ги свалете и продължете с изплакването.
P501 Съдът / съдържанието да се изхвърли според нормативната уредба.

Опаковка:

80 мл

Лице, което предоставя на пазара биоцида:

ЕСЕНТИКА ПЮЪР ЕООД, България